drustvo sodnih izvedencev  
 

Potek izobraľževanja in izdelava naloge
  1. Kot kandidat za sodnega izvedenca se prijavite na Druąštvo sodnih izvedencev varstva pri delu in poľžarnega varstva-komisij iza izobraľževanje sodnih izvedencev, ki vam bo imenovala mentorja za izdelavo strokovno-praktičnega dela izobraľževanja.
  2. Ta del izobraľževanja obsega izdelavo srednje teľžkega sodno izvedeniškega mnenja, ki ga mora kandidat izdelati ob pomoči mentorja.
  3. Podatke o poąškodbii oz. odąškodninskem zahtevku so lahko izmąišljeni ali resnični, s tem, da se iz podatkov izločijo tisti, ki bi lahko izkazali obe stranki in končni rezultati sodno izvedeniškega mnenja.
  4. Sistem pomoči, sestanki, dogovori, navodila itd. so v medsebojnem dogovoru med kandidatom in mentorjem.
  5. Izdelano mnenje, ki ga odobri mentor kot pozitivnega, se poąšlje na Druąštvo sodnih izvedencev do najkasneje  15 dni pred določenim datumom za izpit.Nato se sestanejo vsi mentorji in dogovorijo o vpraąšanjih, ki se bodo postavljala na končnem izpitu.
  6. O datumu preizkusa znanja oz. izpitih bodo kandidati pravočasno obveščeni s strani Ministrstva za pravosodje.
  7. Vsak kandidat mora za mentorstvo nakazati 240 €€ na TRR Druąštva sodnih izvedencev varstva pri delu in poľžarne varnosti št. 05100-8010133194 pri Abanki Vipa Ljubljana z pripisom imena kandidata. V kolikor potrebujete račun (za firmo) navedite po poąšti tudi ostale podatke.
Več informacij najdete na spodnji povezavi:

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU - CIP