drustvo sodnih izvedencev  
V skladu z 8. členom statuta Društva sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varnost RS (v nadaljevanju DSI-VPDPOŽ) je bil na skupščini društva dne 31. 03. 2001 sprejet naslednji

Etični kodeks sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varnost RS

SPLOŠNA NAČELA

1.člen

Sodni izvedenci in sodni cenilci za varstvo pri delu in požarno varnost se obvezujemo spoštovati določila Kodeksa etičnega obnašanja, ki se nanašajo na odnos sodnih izvedencev in sodnih cenilcev do strokovnih opravil, do sodišča, naročnikov in uporabnikov rezultatov svojih ekspertiz, do strank v sodnem postopku, do drugih izvedencev in cenilcev in do javnosti.

2.člen

Osnovna načela, po katerih se morajo ravnati sodni izvedenci in sodni cenilci za varstvo pri delu in požarno varnost so zapisana v Zakonu o kazenskem postopku (Ur.list RS, št.63/94, 70/94, 25/96-odl.US in 39/96-odl.US) ‚ Zakonu o sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Ur. list RS, št. 45/94), Pravilniku o sodnih izvedencih (Ur. list RS, št.20195) in Pravilniku o sodnih cenilcih (Ur list RS, št.20/95), drugih predpisih na osnovi zakona in v Standardih in načelih, ki jih je za ocenjevanje vrednosti strojev in opreme sprejel svet Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo Republike Slovenije (Svetovalec št.15, april 1994).

3.člen

S podpisom tega kodeksa in zaprisego se sodni izvedenci in sodni cenilci varstva pri delu in požarne varnosti obvezujemo, da bodo delo opravljali vestno, po svojem najboljšem strokovnem znanju ter podali mnenje, ki bo temeljilo na podatkih iz sodnega spisa in pravilih stroke.

NALOGE IN ODGOVORNOSTI SODNEGA IZVEDENCA IN/ALI SODNEGA CENILCA

4.člen

Izvedensko mnenje ali oceno vrednosti sme opraviti le strokovno usposobljena oseba sama ali skupaj z delovno skupino strokovnjakov. Obseg in kakovost njenega znanja presoja za to pooblaščeni organ, ki sodnemu izvedencu in/ali sodnemu cenilcu izda pooblastilo za opravljanje izvedeniških ekspertiz in/ali za vrednotenje premičnin ustrezne stopnje. Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec mora biti strokovno usposobljen na področju izvedeništva in/ali ocenjevanja vrednosti, kar dokaže in doseže z izobraževanjem, dopolnjevanjem znanja, prakso in izkušnjami. Pri svojem delu mora spoznati, razumeti in upoštevati vsa etična načela, na katerih je osnovano njegovo strokovno delo.

5.člen

Preden se loti naloge, mora sodni izvedenec in/ali sodni cenilec skrbno proučiti obseg in vrsto znanj in izkušenj, ki so potrebni za njeno izvedbo. Če sam ne razpolaga z ustreznim znanjem in izkušnjami za izvedbo naloge ali njenega dela, mora to pojasniti naročniku in narediti vse potrebno, da bo kljub temu lahko strokovno opravil naročilo (npr. osebni študij, najetje drugih specialistov, ipd.). Če tega ne more zagotoviti, naloge ne sme prevzeti, razen kadar naročnika natančno seznani z mejami svojih sposobnosti in naročnik vztraja pri naročilu. V teh primerih mora poročilo vsebovati izjavo naročnika, da je seznanjen z mejami sposobnosti izvajalca.
Ravnanje sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca je neetično, če trdi, da je usposobljen za nekaj, za kar sicer ni, ali če prikazuje in navaja svoje sposobnosti tako, da bi jih bilo mogoče narobe razumeti.

6.člen

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec mora pred začetkom izdelave izvedeniškega mnenja ali ocenjevanja vrednosti izbrati tiste metode, za katere meni in se prepriča, da so najprimernejše. Pri izbiri metod lahko prouči tudi navodila naročnika in/ali dobi kakšen drug strokovni nasvet, vendar je sam odgovoren za izbor primernih metod. Znati mora popolnoma razložiti cilje in uporabljene metode postopka izvedeniške presoje ali ocenjevanja vrednosti ter razložiti, kaj je mišljeno z določenim zaključkom, vrednostjo ali ocenjenim stroškom, s čimer se izogne nesporazumom in prepreči zlorabe.

7.člen

Dolžnost sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca je, da določi primeren in uporaben številčen rezultat z največjo možno stopnjo točnosti kot poseben cilj prevzete naloge

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec ne sme dajati napačnih zaključkov ali rezultatov vrednotenja. Številčen rezultat je lahko napačen zaradi v celoti napačne številčne ocene ob uporabljeni primerni metodi ali pa je lahko napačen, kljub številčni pravilnosti, zaradi uporabljene neprimerne metode.

8.člen

Izdelava izvedeniškega mnenja ali ocenjevanje vrednosti premičnin sta strokovni opravili, ki zahtevata visoko stopnjo znanja in izkušenj. Zato mora sodni izvedenec in/ali sodni cenilec ves čas skrbeti za lastno strokovnost s stalnim izobraževanjem na svojem ekspertnem področju in na področju ocenjevanja vrednosti.

Strokovno znanje in sposobnost sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca je merilo zaupanja naročnika, česar se zavedata oba.

9.člen

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec je pri svojem delu in sporočanju rezultatov odgovoren naročniku, tretjim osebam in javnosti ter Ministrstvu za pravosodje R Slovenije, ki mu je izdalo potrdilo o imenovanju za sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca.

Izvedenčeva in/ali cenilčeva odgovornost za njegovo ravnanje ob upoštevanju meril strokovnosti, objektivnosti in poznavanju najnovejših strokovnih pravil, zakonov in predpisov ter cenilnih standardov in načel je moralna, disciplinska, odškodninska in kazenska v skladu s zakoni, predpisi, sprejetimi standardi ter strokovnimi in etičnimi načeli.

10.člen

Naročnik izvedeniške ekspertize ali ocene vrednosti lahko v določenih razmerah, vendar z izvajalčevim dovoljenjem, izroči poročilo drugim osebam, ki so izvajalcu poznane ali ne. V vsakem primeru imajo te druge osebe pravico zanašati se na verodostojnost in objektivnost izvedeniških in/ali cenilnih sklepov, enako kot se lahko nanje zanese naročnik, in sicer za tisti točno določeni namen in za tisto nameravano uporabo, za katere je bilo poročilo pripravljeno.

11.člen

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec je dolžan pripraviti pisne zapise izvedeniškega mnenja ali ocenjevanja vrednosti in poročila ter te dokumente hraniti vsaj 5 let po njihovi pripravi oziroma vsaj 2 leti po dokončnem prenehanju sodnega postopka, v katerem je pričal pred sodiščem, če je ta rok daljši od prvega omenjenega petletnega obdobja.

VAROVANJE TAJNOSTI

12.člen

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci varstva pri delu in požarne varnosti so dolžni varovati tajnost podatkov iz sodnega spisa in celotnega postopka zaupane jim naloge.

Razmerje med naročnikom (sodišče, pravna ali fizična oseba v sodnem postopku ali stranka za katero izvedenec in/ali cenilec opravlja nalogo brez naziva “sodni”) in izvedencem in/ali cenilcem ter dejstvo, da opravlja izvedeniško mnenje ali cenitev vrednosti za naročnika, je zaupne narave. Izvedenec in/ali cenilec ne srne nikomur, brez izrecnega dovoljenja naročnika, odkriti dejstva, da sploh opravlja izvedeniško mnenje ali ocenjevanje vrednosti, niti razsežnosti tega opravila, niti naročnika, razen če je to dolžan storiti na podlagi zakonskega predpisa.

Z izvedeniškim mnenjem ali s poročilom o ocenjevanju vrednosti razpolaga le naročnik, če ni drugače določeno, in zato vsebina ne more biti predložena drugemu organu kot dokaz o strokovni usposobljenosti sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca, niti poročilo ne more biti tiskano v nobeni obliki brez izrecnega dovoljenja naročnika.

OBVEZNOSTI SODNEGA IZVEDENCA IN/ALI SODNEGA CENILCA DO NAROČNIKA

13.člen

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci varstva pri delu in požarne varnosti so se dolžni odzvati na poziv sodišča za izvedbo izvedenskega mnenja ali cenitve. V primeru, če ponujene naloge ne morejo opraviti iz opravičenih razlogov ali je ne bi mogli opraviti iz razlogov po 5.členu, morajo o tem pisno obvestiti sodišče.

14.člen

Če sodni izvedenec in/ali sodni cenilec sprejme nalogo, da bo izdelal izvedeniško mnenje ali ocenil vrednost ali prevzel pričevanje pred sodiščem ali drugim pravosodnim ali državnim organom, mora pred tem napisati primerno poročilo oziroma mora razpolagati s popolno dokumentacijo in razpoložljivimi dokazi. Njegova dolžnost je, da predstavi podatke, analize in vrednosti nepristransko, ne glede na to, kako nepristranska predstavitev vpliva na naročnikov uspeh v sodnem postopku.

Neetično je ravnanje sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca, če pri pričevanju škodi ugledu stroke sodnih izvedencev in/ali sodnih cenilcev in ne ohranja zaupanja v rezultate strokovne ocene.

15.člen

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci, ki so prejeli zahtevo sodišča o izdelavi izvedenskega mnenja ali cenitve in so za ta premer že predhodno opravljali raziskave za eno od obravnavanih strank, so o tem dolžni pisno seznaniti sodišče.

Kadar dva ali več potencialnih naročnikov želi izvedenske in/ali cenilske storitve v zvezi z isto pravno podlago, lahko sodni izvedenec in/ali sodni cenilec prevzame nalogo le od enega naročnika, razen če v skupno reševanje naloge privolijo vsi naročniki skupaj.

16.člen

Sodni izvedenci in sodni cenilci morajo opraviti zaupano delo v roku, ki ga določi sodišče ali drug naročnik, če pa ocenijo, da do tega roka dela ni mogoče opraviti, so dolžni seznaniti sodišče oziroma naročnika o razlogih in rokih do katerih to lahko opravijo.

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec in naročnik se morata pred začetkom naloge natančno dogovoriti o vsebini, ciljih in področju dela, o rokih za oddajo poročila in o plačilu za opravljeno delo.

17.člen

Pri delu se morajo sodni izvedenci in/ali sodni cenilci držati zahtev in vprašanj sodnega spisa ter odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Če menijo, da je za objektivno presojo določenih dejstev treba raziskavo razširiti ali vključiti vanjo nove izvedence in cenilce, to predlagajo sodišču in šele po njegovi odobritvi postopajo, kot je odrejeno.

18.člen

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci so dolžni opozoriti sodišče na nova ali prezrta dejstva v zvezi s predmeti obravnave ali predhodno izdelanimi merjenji in cenitvami.


19.člen

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci se morajo odzvati vabilu na razpravo zaradi morebitnih razjasnitev in obrazložitev svojih zaključkov. Če se vabilu zaradi opravičenih razlogov ne morejo odzvati, so dolžni o tem pisno seznaniti sodišče.

20.člen

Pri obračunu stroškov izdelave izvedenskega mnenja ali cenitve morajo sodni izvedenci in/ali sodni cenilci specificirati posamezne postavke obračuna.

Za svoje delo smejo od naročnika zahtevati tudi avans, kadar je pričakovati v postopku večje stroške.

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci, katerim ni bil izplačan honorar za že opravljeno delo, smejo zavrniti prevzem novega.

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci so dolžni uporabljati za svoje storitve listo tarifnih postavk, ki jih je izdal minister za pravosodje s Pravilnikom o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku in Pravilnikom o tarif za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev (Ur. list RS, št. 6 1/97) ali podrobnejša navodila za obračun, ki jih je združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme uskladilo z Ministrstvom za pravosodje RS.

OBVEZNOSTI SODNEGA IZVEDENCA IN/ALI SODNEGA CENILCA DO DRUGIH IZVEDENCEV, CENILCEV IN JAVNOSTI

21.člen

Sodni izvedenci in/ali sodni cenilci varstva pri delu in požarne varnosti sprejemajo častno dolžnost, da se z vsem svojim znanjem, intelektualnimi in fizičnimi sposobnostmi posvetijo raziskavi sprejetih strokovnih nalog, brez ozira na raso, narodnost, politično in versko pripadnost, družbeni ali ekonomski položaj udeleženih strank v obravnavani zadevi

22.člen

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec ima dolžnost zaščititi strokovni ugled vseh sodnih izvedencev in cenilcev, ki delujejo v skladu s standardi in načeli strokovnega ocenjevanja premičnin. Ravnanje izvedenca in/ali cenilca je neetično, če s svojim ravnanjem škodi ugledu drugih izvedencev in/ali cenilcev z netočnimi ali kakšnimi drugimi škodljivimi izjavami, ki lahko prizadenejo njegov ali njihov strokovni sloves.

23.člen

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec, ki pri svojem delu izve za neetično in nestrokovno ravnanje drugih izvedencev in/ali cenilcev ali za kršitev etičnega kodeksa članov DSI-VPDPOŽ, je dolžan o tem nemudoma obvestiti častno razsodišče DSI-VPDPOŽ.

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec, ki pri svojem delu izve za neetično ali nestrokovno ravnanje drugih sodnih izvedencev in/ali cenilcev ali za kršitev zakonov in normativov izvedencev in/ali cenilcev, ki niso člani DSI-VPDPOŽ, je dolžan o tem nemudoma obvestiti organ, ki jim je izdal potrdila ali licence za opravljanje dejavnosti.

24.člen

Sodni izvedenci in cenilci nastopajo na poziv sodišča ali po naročilu strank v sodnem sporu v odnosu do strank fiduciano. Če nastopajo v odnosu do strank v primerih, ki niso povezana s sodiščem, ne smejo uporabljati naziva sodni izvedenec in/ali sodni cenilec pri pridobivanju naročila, izdelavi mnenja ali cenitve, niti uporabiti žiga s pridevkom sodni.

NEETICNO IN NESTROKOVNO RAVNANJE SODNIH IZVEDENCEV IN/ALI SODNIH CENILCEV

25.člen

Zaupanje v rezultate dela sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca zahteva, da sodni izvedenec in/ali sodni
cenilec ne sprejema plačila v odvisnosti od:
a) izida sodnega postopka,
b) velikosti odškodnine ali obsega dosojene kazni,
c) izida pogajanj o ceni premičnine, ki je bila predmet ocenjevanja,
č) zmanjšanja davčnih obveznosti s strani naročnika, ki je uporabil storitve,
d) možnosti naročnika, da s pomočjo rezultatov storitve doseže neprimerno ugodne pogoje financiranja,
e) dosega kakršnegakoli sklepa ali ugotovitve naročnika.

Neetično je od sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca:
a) če se pogaja ali sprejema nadomestilo za svoje ekspertno ali cenitveno delo v obliki provizije ali dela posredniške provizije ali v katerikoli podobni obliki;
b) če se pogaja za plačilo svojih storitev v obliki fiksnih odstotkov glede na velikost ocenjene vrednosti in glede na velikost ocenjenih stroškov, ki ju sam določi v sklepih svojega dela;
c) če ceno svojih storitev določa v sodelovanju z drugimi izvedenci in ocenjevalci v obliki dogovora o ceni.

26.člen

Neetično je, če ima sodni izvedenec in/ali sodni cenilec kakršenkoli sedanji ali bodoči interes v imetju, ki je predmet izvedeniškega mnenja ali ocenjevanja in je zato poročilo pristransko ali samo sebi namen. Dolžnost sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca je, da se izogne vsem sumom in sumničenjem glede pristranskosti in veljavnosti svojih sklepov.

Šteje se, da ima sodni izvedenec in/ali sodni cenilec interese v imetju, katerega vrednost je predmet obravnave, če so le-ti povezani:
a) z morebitnim lastništvom imetja,
b) s sodelovanjem ali pričakovanjem sodelovanja sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca kot posrednika pri nakupu, prodaji ali financiranju takšnega imetja,
c) upravljanju in/ali pričakovanju upravljanja takšnega imetja.

Neetično je ravnanje sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca, če sprejme posel v zvezi z imetjem, v katerem ima svoj interes ali bodoči interes.

27.člen

Zaupanje v poročilo temelji na podpisu sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca, ki zanj odgovarja. Naročnik ima pravico domnevati, da je podpisnik poročila odgovoren za sklepe v poročilu, in sicer ne glede na to, ali je delo opravil sam ali so ga pod njegovim imenom opravili drugi. Če je bilo najetih več sodnih izvedencev in/ali sodnih cenilcev, da pripravijo skupno poročilo, so vsi podpisani soodgovorni za veljavnost vseh sklepov. Če se mnenja razlikujejo, mora to biti navedeno v poročilu oz. ima naročnik pravico spoznati različna mnenja.

Kadar naročnik zahteva ocenjevanje pri več sodnih cenilcih, da bi naredili neodvisne ocene vrednosti istega imetja, ima možnost, da dobi mnenja, ki so dosežena neodvisno med ocenjevalci, in jih lahko uporabi kot medsebojno kontrolo in/ali zaradi evidence razponov, v okviru katerih se gibljejo številčni rezultati.

V skladu s temi načeli je neetično:
a) napačno prikazovanje avtorja z dodajanjem podpisa katerikoli osebe, ki ni soavtor poročila ali ki ni nadzirala njegove izdelave,
b) v primeru skupnega poročila odstraniti katerikoli podpis ali drugačno mnenje,
c) v primeru, da je dvoje ali več sodnih izvedencev in/ali cenilcev sodelovalo pri istem delu, izdelati ločena poročila,
č) če je dvoje ali več sodnih cenilcev prevzelo ocenjevanje vrednosti s strani istega naročnika z namenom pridobitve neodvisnih ocen istega imetja in ti sodni cenilci med seboj sodelujejo, se posvetujejo ali uporabljajo dognanja drugih.

Kadar je ocenjevanje vrednosti zaupano organizaciji, registrirani za to dejavnost, mora poročilo podpisati oseba, ki je delo dejansko opravila oz. mora biti naročnik seznanjen s tem, kdo je ocenjevanje vrednosti dejansko opravil. Poročilo mora biti podpisano s strani osebe, ki je pooblaščena za to storitev.

Kadar sodni izvedenec in/ali sodi cenilec podpiše izvedeniško mnenje ali poročilo o ocenjevanju vrednosti, ki ga je pripravil drug izvedenec ali cenilec, sam prevzema popolno odgovornost za vsebino poročila ne glede na to, da se podpiše samo pod označbo “pregledal”.

28.člen

Šteje se, daje izvedeniško mnenje ali mnenje o vrednosti, o sposobnosti ustvarjanja donosov ali o ocenjenih stroških imetja napačno, če ni prepričljivo in ne vsebuje primernih dejstev. Neetično in nestrokovno je dajanje hitrih, nepremišljenih in improviziranih mnenj, ki kažejo na podcenjevanje pomembnosti pregleda, poizvedovanj in analiz v postopku ter zmanjšujejo zaupanje v rezultate dobrega presojanja in vrednotenja.

Sodni izvedenec in/ali sodni cenilec je v primeru preliminarnega poročila dolžan navesti v poročilu, da gre za preliminarno poročilo. Če te navedbe ni v poročilu z obrazložitvijo, da bodo podatki in rezultati v končnem poročilu spremenjeni in prilagojeni, obstaja možnost, da lahko uporabnik šteje poročilo za končno, kar zmanjšuje strokovni ugled sodnih izvedencev in/ali sodnih cenilcev in je v nasprotju s strokovnimi merili izvedeništva in cenilstva.


29.člen

Ne šteje se za neetično oglaševanje izvedeniških in cenitvenih storitev.

Za neetično ravnanje sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca pa se štejejo netočne ali zavajajoče ali zmotne trditve, obljube in predstavitve, kot npr.:
a) napačno se v kakršnikoli obliki predstavljati kot član strokovnega društva, združenja ali druge organizacije,
b) napačno predstavljati svoj izvor ali izvor koga drugega, izobrazbo, prakso ali strokovnost;
c) napačno predstavljati razpoložljive storitve ali svoje pretekle ali sedanje storitve naročnikom ali sklicevati se ter navajati naročnike v oglaševanju brez njihovega pisnega dovoljenja;
d) predstavljati, zagotavljati in namigovati, da so določeno ocenjevanje vrednosti, ocena ali rezultat ocenjevanja vrednosti prikrojeni in prilagojeni kakršnikoli drugi uporabi ali sklepom, ki so drugačni od tistih, ki temeljijo na poštenem in točnem upoštevanju standardov in načel.

30.člen

V primeru kršitve etičnega kodeksa je sodni izvedenec in/ali sodni cenilec disciplinsko odgovoren pred častnim razsodiščem DSI-VPDPOŽ in Ministrstvom za pravosodje R Slovenije, ki ga je pooblastilo za opravljanje tega dela.

Šteje se, da je sodni izvedenec in/ali sodni cenilec kršil etični kodeks, če ravna v nasprotju z njim tako, da je njegovo ravnanje mogoče šteti kot:
a) nepravilno izvedeniško presojanje;
b) nepravilno ocenjevanje vrednosti;
c) neizpolnjevanje obveznosti in odgovornosti;
č) nestrokovno ravnanje in
d) neetično ravnanje.

Disciplinske in druge ukrepe za kršitev teh načel in določil presoja in sprejema častno razsodišče DSI-VPDPOŽ v obliki opomina ali mnenja, na osnovi katerega bo Ministrstvo za pravosodje R Slovenije kršitelju odvzelo pooblastilo za opravljanje storitev sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca. Pri presoji o nepravilnem ocenjevanju vrednosti bo častno razsodišče uporabljalo določila trenutno veljavne zakonodaje.

31.člen

Ta etični kodeks sprejemamo vsi sodni izvedenci in sodni cenilci za varstvo pri delu in požarno varnost, včlanjeni v DSI-VPDPOŽ, ter se obvezujemo, da se bomo po njem ravnali.

Drago Borštnar