drustvo sodnih izvedencev  
V skladu z 8. členom statuta Društva sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varnost RS (v nadaljevanju DSI-VPDPOŽ) je na skupščini društva dne 31. 3. 2001 sprejet naslednji

Pravilnik o delu častnega razsodišča DSI VPD-POŽ


1.člen
Organizacija in naloge častnega razsodišča Društva sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varnost RS (v nadaljevanju DSI-VPDPOŽ) so opredeljeni v 16.členu statuta, sprejetem 23.5.2000 na ustanovnem zboru članov društva.

2.člen
Častno razsodišče zaseda na osnovi pisnega sklica, ki ga pripravita predsednik častnega razsodišča in tajnik društva na osnovi pripravljalnega spisa o pobudi, prijavi, obvestilu, pritožbi ali drugi obliki pisnega obvestila o domnevni kršitvi statuta, etičnega kodeksa, standardov in strokovnih načel ali domnevno spornega ravnanja člana društva.

3.člen
Član društva, katerega ravnanje naj bi presojalo častno razsodišče, mora biti o prijavi in pobudi obveščen v roku petnajst dni po prejemu prijave v tajništvu društva, na osnovi katere predsednik častnega razsodišča odtoči o prvem sklicu častnega razsodišča.

4.člen
V obvestilu prijavljenemu članu mora biti navedeno, zaradi katerih domnevno kršenih določil, pravit, načel je predlagan postopek pred častnim razsodiščem društva. Z obvestilom se član poziva, da v roku trideset dni pripravi pismeno obrazložitev domnevnih kršitev.

5.člen
Častno razsodišče mora na prvem sklicu ugotoviti upravičenost uvedbe postopka in imenovati preiskovalno komisijo za pripravo revizijskega poročila na osnovi prijave, pisne obrazložitve obdolženega člana in ostale dokumentacije v zvezi z domnevno kršitvijo.

Če na prvem sklicu častno razsodišče ugotovi, da uvedba postopka ni upravičena, se prijava zavrže.

6.člen
Člani preiskovalne komisije so toliko vsi člani društva, ki imajo večje ali enako pridobljeno znanje in najmanj toliko izkušenj od prizadetega na strokovnem področju obravnavanega primera. Predlog članov za preiskovalno komisijo pripravi Komisija za sodne izvedence in/ali Komisija za sodne cenilce na zahtevo predsednika častnega razsodišča.

7.člen
Obdolženi član je dolžan nuditi preiskovalni komisiji vse podatke, dokumentacijo in ustna ali pisna pojasnila, ki jo zahteva preiskovalna komisija in je v zvezi s predmetom domnevne kršitve. Če obdolženi član zavrača sodelovanje s preiskovalno komisijo, izdela le-ta revizijsko poročilo na osnovi razpoložljivih podatkov in dokumentacije in navede kateri manjkajoči dokazi so pomembni za sprejemanje sklepov častnega razsodišča.

Častno razsodišče v primeru ugotovitve manjkajočih dokazov za ugotavljanje kršitve obdolženega člana zaradi njegovega namernega nesodelovanja s preiskovalno komisijo prekvalificira domnevno kršitev člana v kršitev 7.člena statuta o dolžnosti članov društva in najprej obravnava in sprejme disciplinski ukrep v zvezi s to kršitvijo.

8.člen
Člani preiskovalne komisije, zadolženi za pripravo revizijskega poročila, morajo:
- identificirati predmet obravnave (poročilo, premičnino, naročnika, sodnega cenilca in/ali izvedenca, prijavitelja kršitve);
- ugotoviti dejanski datum kršenega ravnanja; ugotoviti nesporno, katero določilo statuta, etičnega kodeksa, standardov, načel, predpisov in zakonov je kršeno;
- izdelati mnenje o jasnosti, točnosti in primernosti podatkov v obravnavanem primeru;
- izdelati mnenje o ustreznosti metod in tehnik v obravnavanem primeru;
- izdelati mnenje o primernosti analiz, zaključkov in sklepov v obravnavanem primeru;
- utemeljiti sklepe o neprimernosti uporabe in kršitvi določil, standardov, načel statuta, etičnega kodeksa, standardov in načel, predpisov in zakonov;
- podati izjavo o nepristranskosti in nepovezanosti v postopku.

9.člen
Člani preiskovalne komisije, zadolženi za pripravo revizijskega poročila, morajo v revizijskemu poročilu
podati izjavo o:
- svojih kvalifikacijah;
- svojih interesih v obravnavanem primeru;
- povezanosti s prijaviteljem, kršiteljem in ostalimi udeleženimi;
- strokovni pomoči;
- povezanosti svojega plačila za storitve s predmetom obravnave.

10.člen
Obdolženi član ima pravico, poleg pismene obrazložitve, na ustni zagovor pred člani častnega razsodišča na njegovem sklepnem zasedanju. o čemer mora biti obveščen z vabilom na zasedanje častnega razsodišča, s priloženim sklepom o ugotovitvi upravičenosti postopka in revizijskim poročilom preiskovalne komisije.

Častno razsodišče praviloma sprejema končne sklepe v navzočnosti obdolženega člana, v njegovi odsotnosti pa, če se ta ne odzove na vabilo niti ne opraviči.

11.člen
Obdolženi član ima pravico ugovora na sestavo častnega razsodišča in/ali preiskovalne komisije, če utemelji razloge, zaradi katerih bi posamezni člani ne bili nepristranski. V tem primeru predsednik častnega razsodišča zahteva od komisije sodnih izvedencev in/ali sodnih cenilcev imenovanje nadomestnega, nepristranskega člana društva, člana častnega razsodišča ali preiskovalne komisije v tem primeru.

12.člen
Na osnovi revizijskih poročil in zagovora obdolženega izreka častno razsodišče po postopku v skladu s 16. členi statuta sledeče disciplinske ukrepe:
- pisno opozorilo članu, s predlogi za odpravo dokazanih kršitev; javni ukor, objavljen pismeno članom društva
- začasna omejitev pravic v društvu;
- izključitev iz članstva društva s predlogom Ministrstvu za pravosodje R Slovenije o preklicu pooblastila za opravljanje dejavnosti sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca.

Pri izreku disciplinskih ukrepov, z izjemo navedenega v prvi alineji zgornjega odstavka, obvesti častno razsodišče o sklepu vse stranke, udeležene v primeru, na osnovi katerega je bila ugotovljena kršitev.

13.člen
Častno razsodišče sklepa o kršitvi in izreka disciplinsko kazen po postopku, določenem v 16. členu statuta Društva.

Sklep častnega razsodišča prejme prizadeti v pisni obliki v roku deset dni po seji častnega razsodišča z obrazložitvijo in pojasnilom o možnosti in roku pritožbe na upravni odbor društva. Sklep se ne sme izvajati pred zaključkom roka za pritožbo, oz. sprejemom sklepa upravnega odbora društva.

14.člen
Če upravni odbor presodi, da se pritožba ponovno obravnava zaradi novo odkritih ali prezrtih dejstev, zadrži izvajanje sklepov do ponovne obravnave na častnem razsodišču. Po ponovljeni obravnavi sprejme častno razsodišče sklep o ponovnem postopku in imenuje novo preiskovalno komisijo ali pa potrdi sprejeti sklep brez možnosti pritožbe.

Če upravni odbor zavrne pritožbo, veljajo sprejeti sklepi častnega razsodišča takoj.

15.člen
Članu društva, ki mu je bila dokazana kršitev in izrečen disciplinski ukrep, ob naslednji kršitvi šteje to dejstvo kot oteževalna okoliščina, ki ima za posledico izrek strožjega disciplinskega ukrepa.

16.člen
Ta pravilnik je bil sprejet na skupščini društva dne 31. 03. 2001 in prične veljati takoj.

Predsednik Društva sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varnost RS:
Drago Borštnar